הסיפור שלנו

logo_havat_rom

תקנון, תנאי שימוש

כללי

 1. הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש ו/או רכישת שירותים שתתבצע באמצעות אתר האינטרנט [https://glow-glamping.co.il/ https://havatrom.co.il/] (להלן: "האתר"), שבבעלות חברת גלואו גלמפינג בע"מ, מס' ח.פ. 516242211 (להלן: "החברה"). הוראות אלה תהוונה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין החברה.
 2. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
 3. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו שכן כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו.
 4. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתמשים לחברה, וביצוע הזמנה מהווה ומבטא הסכמה מלאה של המשתמשים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, הינך מתבקש לא לבצע את ההזמנה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
 6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה, אלא אם נכתב אחרת במפורש בפרסום הרלוונטי.
 7. מונחים, מושגים וביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל.

אתר האינטרנט

 1. אתר [https://havatrom.co.il/ https://glow-glamping.co.il/ ] הוא אתר אינטרנט המספק, בין היתר מידע אודות אירוח ב GLOW- אשר הינו מלון שטח בתנאים משופרים במסגרתו ניתן לרכוש חבילות נופש (להלן: "האתר").
 2. האתר הנו בבעלותה הבלעדית של גלואו גלמפינג בע"מ, מס' ח.פ. 516242211.

תהליך הזמנה

 1. ביצוע הזמנה יתבצע באמצעות הזנת פרטי הרכישה באתר.
 2. לקוח המעוניין לבצע הזמנה של שירותים המוצעים על ידי גלואו באתר, יידרש למלא את הפרטים שיידרשו באתר במסגרת הליך ההזמנה, הכוללים, בין היתר, את פרטיו האישיים, מספר טלפון, פרטי אמצעי תשלום, וכן כל נתון נוסף שיידרש במסגרת הליך ההזמנה.
 3. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת אוטומטית [למייל או לטלפון לבחירת האורח ונוחיותו] המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להציג הודעה זו בקבלה.
 4. כרטיס האשראי שיימסר על ידי המזמין יחויב במקדמה במועד ההזמנה, כאשר הכרטיס יחויב ביתרת התשלום בגין ההזמנה, כ-48 שעות קודם למועד תחילת האירוח.
 5. [תשלום במזומן: ניתן לשלם במקום במזומן לאחר שנגבתה מקדמה בעת ההזמנה ויש כרטיס אשראי לבטחון.וזאת עד הסכום המותר בחוק לתשלום במזומן.

רכישה שאינה לצרכים לשימוש פרטי

 1. האתר נועד לשמש כפלטפורמת רכישה עבור צרכנים פרטיים בלבד, ולא רכישה של קבוצות, עסקים וכיו"ב.
 2. אין לבצע רכישה באתר לצרכים מסחריים, ובכלל זאת אין לרכוש אירוח באתר ולמכור אותו הלאה לצדדים שלישיים.
 3. במקרה שבו ייעשה שימוש באתר שלא לשימוש פרטי, בהתאם לסעיף זה, החברה תהיה זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין, ובכלל זאת תהיה רשאית לבטל את העסקה.

תנאי אירוח

 1. האירוח הוא לבני אדם בלבד. אין אפשרות להתארח עם בעלי חיים. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
 2. הזמנת חדרים ואירוח במתחם הינו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.
 3. שעות הגעה למתחם, קבלת החדרים ופינוי החדרים:
  • הגעה למתחם האירוח מתאפשרת החל מהשעה [שעה] (לא תתאפשר כניסה מוקדמת בשער המתחם). קבלת חדרי האירוח תתבצע עד לשעה 15:00. פינוי חדרי האירוח הם עד השעה 11:00.
  • כל עזיבה לאחר השעות המפורטות בסעיף זה, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת המתחם בלבד, ביום בו אמור האורח לעזוב את המתחם, ותחויב בתשלום.
 4. החברה עשויה להציע מעת לעת פעילויות שונות במתחם האירוח, כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת. מובהר כי החברה תוכל לשנות בכל עת, לפי שיקול דעתה, את הפעילויות המוצעות במתחם, ללא כל התראה מראש.
 5. אין להכניס רמקולים למתחם האירוח ואין לשמוע מוזיקה חזקה במתחם האירוח (גם ללא רמקולים).
 6. אין לעשן בחדרי האירוח ובשטחים הציבוריים מלבד המקומות המותרים לכך.
 7. אין להוציא ציוד מחדרי האירוח.

ביטול עסקה על ידי הצרכן

 1. צרכן המזמין שירותי אירוח באמצעות האתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"), בכפוף לשינויים מטיבים כמפורט להלן. הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי חוק הגנת הצרכן.
 2. מועד הביטול
  • אפשר לבטל עסקה שבה נרכשו באתר שירותי אירוח, עד 14 ימים קודם למועד תחילת האירוח, ללא דמי ביטול. במקרה כזה תוחזר מלוא המקדמה ששולמה על ידי הצרכן, בתוך 7 ימים ממועד הביטול.
  • למרות האמור, תנאי הביטול הנוספים שלהלן, יחולו בנוסף על תנאי הביטול הכללי שלעיל, חלים על צרכן בלבד כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, ככל שהם מטיבים עימו מבחינת מועד הביטול:

"צרכן" – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי;

 • במקרה שהזמנה בוצעה פחות מ-28 ימים קודם למועד האירוח, אפשר יהיה לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, ובלבד שמועד הביטול אינו חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת האירוח. במקרה כזה, תוחזר המקדמה ששולמה על ידי הצרכן, בתוך __ ימים ממועד הביטול, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪, לפי הסכום הנמוך מביניהם.
 • צרכן שהוא אזרח ותיק (בן 65 ומעלה) ו/או אדם עם מוגבלות ו/או עולה חדש (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן) רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מהיום בו נמסר לו מסמך הכולל את פרטי העסקה (לפי המאוחר) או 30 ימים קודם למועד תחילת האירוח, לפי המועד המאוחר מבין השניים, והכל בכפוף לכך שמועד הביטול אינו חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת האירוח. זכאות לביטול כאמור כפופה לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין צרכן כאמור (לרבות תקשורת אלקטרונית). לצורך ביטול העסקה, החברה רשאית לדרוש הצגת תעודה המוכיחה שהצרכן הוא אזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש. במקרה כזה, תוחזר המקדמה ששולמה על ידי הצרכן, בתוך __ ימים ממועד הביטול, אך אם מועד הביטול חל בתוך 30 ימים קודם למועד תחילת האירוח, ינוכו מסכום המקדמה דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪, לפי הסכום הנמוך מביניהם.
 1. בכל מקרה של ביטול שלא במסגרת לוחות הזמנים הנ"ל, לא תוחזר המקדמה לצרכן והצרכן יחויב במלוא התשלום עבור החופשה.
 2. מודגש שאין באמור כדי לגרוע מזכותו של הצרכן לבטל עסקה, בנסיבות אחרות המקנות זכות ביטול על פי דין.
 3. מובהר כי כל שינוי בהזמנה, כמוהו כביטול ההזמנה וביצוע הזמנה חדשה.
 4. דרכי הביטול
  • החברה מאפשרת לצרכן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט, באמצעות הודעת ביטול שימסור הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:
 • בדואר רשום לכתובת : האורן 3 כפר נטר ת.ד. 9141 אבן יהודה
 • בטלפון של מרכז ההזמנות\הקבלה- 0733715222
 • בדואר אלקטרוני בכתובת : havatrom@gmail.com

בהודעת הביטול, הצרכן מתבקש לציין שם מלא ומספר זהות. בנוסף, כדי להקל על איתור העסקה, אתה מתבקש לציין גם מספר הזמנה.

ביטול עסקה על ידי החברה

 1. החברה רשאית לבטל את ההזמנה בכל עת, ובלבד שהודעת הביטול תישלח לצרכן בתוך 30 ימים קודם למועד האירוח.
 2. בנוסף, החברה רשאית לבטל את ההזמנה גם בהתראה קצרה יותר (ואף ללא התראה) ככל שהחברה אינה יכולה לארח את הצרכן גם אם תנקוט אמצעים סבירים לשם כך, עקב נסיבות שאינן בשליטתה.
 3. מבלי לגרוע מזכותה של החברה לבטל את ההזמנה במקרים המתוארים לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל הזמנה גם בכל מקרה שבו היא רשאית לבטל הזמנה על פי כל דין, וכן בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • במקרה שבו תימצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את החברה, שתהא רשאית לזכות את המזמין בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה תקינה.
  • במקרה שבו נפלה טעות בפרט בפרסום העסקה, בהגדרתה ובשל כל טעות אנוש אחרת.
  • מקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 4. במקרה של ביטול כאמור בסעיפים 30 עד 32 לעיל, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.

נגישות

 1. האתר משתמש בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, והחברה שמה לעצמה כמטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם.
 2. על אף האמור לעיל, ייתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי הולם עבורם. החברה מצרה על אי-הנעימות שעשויה להיגרם עקב כך וממשיכה במאמציה לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני של החברה לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר החברה, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי השירותים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של החברה.
 2. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם, לתרגם, למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת השירותים וכיו"ב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.
 3. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
 4. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, כל התוכן המילולי, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החברה.
 5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 6. אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של החברה.

שונות

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או הזמנה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. החברה לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן החברה אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל.
 3. רישומיה הממוחשבים של החברה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.
 4. בכל שלב החברה רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של המשתמש לכל חלק שהוא באתר.
 5. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

גלואו גלמפינג בע"מ

ח.פ. 516242211