הסיפור שלנו

logo_havat_rom

מדיניות פרטיות

חברת גלואו גלמפינג בע"מ (להלן: "החברה") אשר מנהלת ומפעילה את אתרglow-glamping.co.il  (להלן: "האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתקנון השימוש של האתר אשר זמין בכתובת https://glow-glamping.co.il/general-terms/. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתקנון האתר תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתקנון האתר.

 

מדיניות שמירה על פרטיות

מאחר והחברה מכבדת את פרטיות הגולשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה בחרה החברה לפרסם להלן את מדיניות הפרטיות המונהגת על ידה בקשר עם אתר האינטרנט. התנאים שלהלן מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר והם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו החברה תשתמש במידע שיימסר על ידי הגולשים באתר או שייאסף על ידי החברה בעת השימוש באתר. תנאי המדיניות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

כללי

בעת שימושך באתר נאסף מידע הקשור אליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. בעת שימושך באתר נאסף שימושך באתר נאסף מידע הקשור אליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לאתר או ביצוע רכישה. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

 

רישום ושימוש באתר; ביקור במתחם הגולאו גלמפינג

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, בעת רכישת חבילות נופש בו, ובעת ביקורך במתחם הגלואו גלמפינג, הנך עשוי להתבקש למסור לחברה פרטים אודותיך, לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת, אמצעי תשלום ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת

 

החברה תסמן במפורש את השדות המתייחסים למידע נחוץ זה ומובהר כי ללא השלמתם של שדות אלה לא תוכל החברה לספק את השירותים או להשלים את רכישת חבילת הנופש. ככל שתמסור מידע אישי אודותיך לחברה באמצעות האתר או בעת ביקורך במתחם גלואו גלפמינג, הינך מצהיר בזאת כי המידע כאמור, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא האחראי הבלעדי למסירת מידע זה. החברה תשמור את המידע במאגריה. פרטים אלו ישמרו במאגריה של החברה. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך.

השימוש במידע

השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר או לבטל תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית;
 • לצורך רכישת חבילות נופש ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים המתאימים לך;
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לך בעת ביקורך באתר לתחומי ההתעניינות שלך;
 • החברה תהא רשאית לשלוח אלייך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי לגבי מוצריה ו/או מוצרים או שירותים אחרים – בין מידע שהחברה תפרסם בעצמה ובין מידע שיתקבל למשלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אלייך אם נתת הסכמתך המפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל שלב אחר. תוכל לחזור בך מהסכמתך בכל עת ובהתאמה לחדול מקבלת המידע האמור. החברה לא תמסור מיוזמתה את פרטייך האישיים למפרסמים אחרים לשם פנייה אלייך בדיוור ישיר;
 • לצורך יצירת קשר עמך (לרבות משלוח הודעות טקסט – SMS) בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר;
 • לשם תפעולו התקין של האתר ופיתוחו. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר פורסם מראש במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת.

הנתונים והמידע שנמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית) אלא במקרים המפורטים להלן:

 • לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין;
 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר (ככל שיהיו מוצרים כאלה), יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר עמך;
 • לנותני שירותים של החברה, על מנת שהחברה תוכל להעניק לך את השירותים, לרבות לצדדים שלישיים המספקים לחברה שירותי שיווק, פרסום, התאמת מודעות מקוונות וכיוצא באלה, גם אם המידע ישמש את אותם צדדים שלישיים למטרות נלוות שלהם;
 • במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע או תנסה לבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין או פעילות שנחזית להיות כזו;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה להחברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או רכושו של צד שלישי כלשהו;
 • אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 

אתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה.

 

 Cookies

האתר של גלואו גלמפינג משתמש בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies) (להלן: "'עוגיות'") וכן פיקסלים (Pixels) או משואות דיגיטליות (Beacons) (להלן: "כלי איסוף מידע")  לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם תרצה להימנע מקבלתם כאמור תוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "Windows" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files.

ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר במידה ועליך להירשם. המידע ב'עוגיות' מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

החברה עשויה להפעיל מעת לעת שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות, בין היתר באמצעות 'עוגיות' או כלי איסוף מידע. החברה רשאית להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות וכלי איסוף המידע לחברות אלו, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבורך הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר החברה ובאתרים אחרים ברחבי הרשת. עם זאת, עלייך להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר. כמו כן הינך יכול למחוק את קבצי ה- Cookies בכל רגע ממחשבך. מוצע שתעשה כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה עשוי להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות ולא ממחשביה של החברה. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. כמו כן ייתכן ותתבקש, לבחירתך, למסור פרטים אישיים. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies או בכל מידע אחר שיימסר או ייאסף במסגרת זו כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה מוצע כי תעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות של אותן חברות.

 

העברת מידע מחוץ לישראל

העברת המידע או מתן גישה למידע הנשמר על ידי החברה לצדדים שלישיים מחוץ לישראל, תיעשה רק וככל שמתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: (א) המידע מועבר למדינה באיחוד האירופי; (ב) המידע מועבר למדינה שהאיחוד האירופי מאפשר להעביר אליה מידע, ובאותם תנאים (למשל, מדינות שזכו להחלטת נאותות של הנציבות האירופי או בהסתמך על חוזה בנוסח שאושר בידי נציבות האיחוד האירופאי); (ג) קיים הסכם עם מקבל המידע לפיו הוא מתחייב להחיל על עצמו את חוקי הגנת הפרטיות; (ד) התקבלה הסכמה מפורשת מנושא המידע להעברה המסוימת ולמדינה המסוימת אליה הועבר המידע; או (ו) המידע מועבר לחברת בת של החברה ונקבעו מנגנונים מתאימים להגנה על המידע בחברה הבת. העברת המידע כאמור תתבצע על בסיס הסכם ההתקשרות הכולל הוראות מתאימות העוסקות בהגנת פרטיות ובאבטחת מידע של המידע, לרבות התחייבות של מקבל המידע שלא להעבירו לכל צד שלישי.

 

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע; זכות לתיקון ומחיקת המידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אין בפנייה כאמור כדי לחייב את החברה לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה. פנייה כזאת יש להפנות אל  havatrom@gmail.com או בדואר רגיל: האורן 3 כפר נטר ת.ד. 9141 אבן יהודה

 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר במאגרי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך שלושים (30) יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום לחברה בדרכים הקבועות בתקנות, וכן באמצעות פנייה לחברה בכתוכת:  האורן 3 כפר נטר ת.ד. 9141 אבן יהודה  או במייל : havatrom@gmail.com

 

 

משלוח דברי פרסומת

החברה מציעה משלוח דברי פרסומת אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר), אשר משמעם מסירת דיוור חדשותי, כללי או פרסומי ישירות למשתמשים שבחרו בכך (להלן: "הדיוור"). יובהר במפורש כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת, פרסומים אשר נלווים לתוכן חדשותי או אף תכנים נעדרי כל תוכן חדשותי.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו דיוור על ידי החברה, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) או בכל דרך עתידית רלוונטית. יובהר, כי על מנת שישלחו לך התכנים המתאימים ביותר, נעשה שימוש במידע אודותיך כאמור לעיל על מנת לאפשר אפיון מיטבי של סוגי המוצרים והשירותים המתאימים לך ביותר.

המשתמש בשירות הדיוור יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן על ידי פנייה לשירות הלקוחות שלנו בכתובת: havatrom@gmail.com עם זאת, התנתקות משירותי הדיוור או מפעולות דיוור ישיר לא תמחק את המידע שנאסף אודותיו ממאגרי המידע של החברה, והחברה תהיה רשאית להמשיך להשתמש במידע כאמור בהתאם למטרות המנויות במדיניות פרטיות זו. המשתמש בשירות הדיוור יוכל להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר.

 

שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות

החברה תהא רשאית לערוך שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת:havatrom@gmail.com