עודכן לאחרונה: 30 למרץ, 2023.

א. כללי

 1. האתר נמצא בבעלות חוות רום השקעות בע"מ, מספר חברה 515064301, להלן "חוות רום" ומנוהל על ידה.
 2. האתר  https://havatrom.co.il/ משמש בין היתר כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים.
 3. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישת מוצרים או בהזמנת סדנא הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין. הלקוח מסכים ומאשר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה או תביעה כנגד בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, והוא מוותר מראש על כל תביעה כאמור, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של "חוות רום" על פי תקנון זה.
 5. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
 6. לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
 7. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 8. כל המחירים כוללים מע"מ.
 9. תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.
 10. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנה לשני בני המינים באופן שווה.

 

סוגי המוצרים
חוות רם מציעים מספר סוגי מוצרים, שמחיריהם ותנאיהם העיקריים מפורטים באתר. המחירון זמין באתר האינטרנט של חוות רום והוא יכול להשתנות מעת לעת בהתאם לצרכי המערכת.
הרישום לקורסים/ סדנאות מותנה בתשלום מקדמה מראש דרך האתר או בשיחה טלפונית ורק לאחריו יישמר לך מקום.
חוות רום שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים בשירותים המוצעים, תנאיהם ומחיריהם.

השתתפות בקורסים, סדנאות ואירועים
ההשתתפות בקורסים וסדנאות מותנית בהרשמה מראש.
ביטול השתתפות שהוזמן ייעשה עד 72 שעות לפני תחילת הסדנה.
לאחר מכן, לא ניתן לבטל סדנה או קורס.
זיכוי כספי למקדמה ששולמה יתאפשר עד 72 שעות לפני מועד הסדנה, לאחר מכן, לא תוחזר המקדמה.

מדיניות אספקת מוצרים

אספקת המוצר הנרכש תעשה בצורה של העברת תכנים חוויתיים בחוות רום.

לאחר ביצוע רכישה דרך האתר ישלח לרוכש חשבונית דרך המייל ואישור רכישה.

שובר לביסטרו חוות רום
רכישת שובר מתנה לביסטרו חוות רום מותנית בתקנון של tabit israel.

ב. תקנון רכישת סדנאות בישול וקורסי בישול ב1. ביטול השתתפות בסדנה – נהלי ביטול:

 1. הלקוח רשאי לבטל או לדחות את השתתפותו בסדנה בתנאי שיוצר קשר טלפוני עם אחד מנציגי השירות של חוות רום עד 3 ימים ממועד התחלת הסדנה.
 2. במקרה של ביטול השתתפות, יכול הלקוח לבחור בין: א. ביטול עם קבלת החזר כספי בהתאם לגובה הרכישה. ב. דחייה להשתתפות בסדנה אחרת, בהתאם לזמינות התאריך המבוקש.
 3. ביטול השתתפות בסדנה ע"י הלקוח בפרק זמן קטן מ-3 ימים לפני מועדה, אינו אפשרי והוא יגרור את חיוב הלקוח בסכום חלקי של 20 אחוזים מעלות ההרשמה המלאה ולא יאפשר אף אחת מחלופות הבחירה המצוינות בסעיף 2.
 4. לחוות רום זכות מלאה לבטל סדנה ו/או לדחותה למועד אחר, וזאת מסיבות שונות כגון אילוצים בלתי צפויים של המדריכים או הרשמה מעטה מדי לסדנה. במקרה כזה יוחזר סכום התשלום במלואו ותינתן ללקוח אפשרות לחדש את הזמנתו לתאריך אחר.
 5. לחוות רום זכות מלאה לבטל השתתפות לקוח בסדנה מסוימת אליה נרשם, במידה והרשמתו התאפשרה בטעות כשההרשמה לסדנה כבר היתה מלאה. מובהר כי ביטול ההרשמה במצב חריג ונדיר כזה הינו חיוני שכן לא אפשרי במצב כזה להכניס יותר משתתפים ממספר הגג. במקרה כזה יוחזר סכום התשלום במלואו ותינתן ללקוח אפשרות לחדש את הזמנתו לתאריך אחר.

ב.2. ביטול השתתפות בקורס:

 1. הלקוח רשאי לבטל או לדחות את השתתפותו בקורס בתנאי שיוצר קשר טלפוני עם אחד מנציגי השירות של חוות רום עד 7 ימים ממועד התחלת הקורס.
 2. במקרה של ביטול השתתפות, יכול הלקוח לבחור בין: א. ביטול עם קבלת החזר כספי בהתאם לגובה הרכישה. ב. דחייה להשתתפות בקורס אחר, בהתאם לזמינות התאריך המבוקש.
 3. ביטול השתתפות בקורס ע"י הלקוח בפרק זמן קטן מ-7 ימים לפני מועדה, אינו אפשרי והוא יגרור את חיוב הלקוח בגובה תשלום המקדמה לקורס, יתר הכספים ששולמו יוחזרו ללקוח.
 4. לחוות רום זכות מלאה לבטל קורס ו/או לדחותו למועד אחר, וזאת מסיבות שונות כגון אילוצים בלתי צפויים של המדריכים או הרשמה מעטה מדי לקורס. במקרה כזה יוחזר סכום התשלום במלואו ותינתן ללקוח אפשרות לחדש את הזמנתו לתאריך אחר.
 5. לחוות רום זכות מלאה לבטל השתתפות לקוח בקורס מסוים אליו נרשם, במידה והרשמתו התאפשרה בטעות כשההרשמה לסדנה כבר היתה מלאה. מובהר כי ביטול ההרשמה במצב חריג ונדיר כזה הינו חיוני שכן לא אפשרי במצב כזה להכניס יותר משתתפים ממספר הגג. במקרה כזה יוחזר סכום התשלום במלואו ותינתן ללקוח אפשרות לחדש את הזמנתו לתאריך אחר.

ב.3 כללי

ג. אחריות

 1. חוות רום אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח חוות רום ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, וכדומה.
 2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 3. הלקוח פוטר את חוות רום מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 4. חוות רום לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
 5. חוות רום לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקס) אשר תנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקס באשר הם.

ד. חלות חוקית

 1. החוק החל על ההתקשרות בין הלקוח לבין חוות רום במסגרת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

ה. אבטחה ופרטיות

 1. חוות רום נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, חוות רום לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. חוות רום מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא ע"פ חוק, לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.

ו. זכויות יוצרים

 1. הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של חוות רום, או של צד שלישי אשר קיבלו מהם רישיון שימוש כדין.
 2. חוות רום שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 3. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי של הלקוחות ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מ"חוות רום".

שמירה על קשר ומשלוח דברי פרסום
באישור תקנון זה, אתם מאשרים לנו לשלוח לכם עדכונים והודעות שיווקיות, כולל הודעות בדואר אלקטרוני ובמסרונים. אתם תוכלו להסיר את עצמכם מרשימות התפוצה שלנו בכל עת.
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטי הקשר שלכם לצד שלישי כלשהו.

כללי
תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם הוא מיועד לבני כל המינים.
חוות רום רשאית לבצע שינויים בתקנון.
התקנון המעודכן מפורסם באתר האינטרנט של חוות רום בכתובת https://havatrom.co.il

לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות במייל info@romfarm.co.il   או בטלפון:  04-9020550.

כתובתינו חוות רום- ד.נ בקעת בית הכרם, כמון 2011200.

אנחנו פה בשבילך.

 

 

 

ניוזלטר ועדכונים
הצטרפו לחברים של רום